Naziv projekta: Aktivan u Novom Zagrebu – Program poticanja aktivnog starenja
Fond: Europski socijalni fond i RH
Program potpore: Program poticanja aktivnog starenja
Nositelj projekta: Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga
Partneri: Projekt „Aktivan u Novom Zagrebu“ – Program poticanja aktivnog starenja provode u partnerstvu Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
Ukupna vrijednost projekta: 1.579.760,01 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.342.796,01 kuna (85%)
Iznos koji sufinancira Republika Hrvatska: 236.964,00 kuna (15%)
Planirano trajanje provedbe: 27. listopada 2020. Do 26. listopada 2022.
O projektu: Projekt doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te njihovog nedovoljno aktivnog stila života na području Novog Zagreba. Projekt je u skladu s ciljevima Poziva jer se provedbom povećavaju kapaciteti Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb kao i Udruge Mobbing za provedbu programa aktivnog starenja čime se povećava kvaliteta života i socijalna uključenost starijih na području Novog Zagreba.

Aktivnosti projekta: Aktivnosti projekta uključuju: razvoj i provedbu lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanje kvalitete života umirovljenika; promociju i podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoj i provedbu programa međugeneracijske suradnje.

Rezultati projekta: Projektom je planiran razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje (cjeloživotno učenje, predavanja o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, savjetovalište, volontiranje, sportski i glazbeni susreti umirovljenika, izleti). Općenito nedostaju aktivnosti u lokalnoj zajednici koje potiču međugeneracijsku suradnju što će projekt poticati razvojem programa s naglaskom na obostranu korist u suradnji starijih i mladih osoba.

Opći cilj: Unaprijediti kapacitete Matice hrvatskih umirovljenika za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Novog Zagreba.

Specifični ciljevi:
Razvoj i provedba lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika
Promocija i podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika
Razvoj i provedba programa međugeneracijske suradnje

Komponente poziva: Projekt je u skladu s OPULJP 2014./20. Tj. s ciljem 11. I 1. jer se projektom direktno djeluje na razvoj kapaciteta OCD u području pružanja usluga starijima te poticanju volontiranja i razvoju međugeneracijskih programa. Projekt je u skladu s EUROPA 2020. prioritetom Uključiv rast te Europskom platformom protiv siromaštva jer se projektom osiguravaju nove mogućnosti za starije u lokalnoj zajednici te se tako omogućava njihova participacija i prevenira socijalno isključivanje. Projekt je u skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (2012./16.) i to s ciljem osnaživanja kapaciteta građanskih inicijativa i OCD koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Projekt je u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014./20.) i to s glavnom strateškom aktivnosti „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici“ jer se projektom osiguravaju kvalitetne usluge u lokalnoj zajednici te aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja, podizanje svijesti o zdravom životu i aktivnom starenju.

Krajnji korisnici: 400 umirovljenika koji će sudjelovati u programima aktivnog starenja, na sportskim i glazbenim susretima umirovljenika, programima međugeneracijske suradnje zajedno s 20 mladih osoba te kao uzorak pri istraživanju potreba.

Kontakt:
Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb
Trg Ivana Meštrovića 1 G, 100020 Zagreb
Tel: 01 66 02 120

Više informacija:
* Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
* Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb